top of page

בחירות 2020- זכויות העובדים


ביום שני ה- 02.03.2020 יתקיימו הבחירות הכלליות לכנסת ה-23,

ככלל, ביום הבחירות אזרחי המדינה מגיל 18 ומעלה יוכלו לממש את זכותם וללכת להצביע.

סעיף 10 בחוק יסוד הכנסת קובע כי יום הבחירות לכנסת יהיה יום שבתון, כאשר החוק אינו מתנה את הזכאות ליום שבתון בהצבעה בפועל, אך בבחירות אלו ועדת הכספים אישרה שינוי חד-פעמי שלפיו עובד סיעודי זר שאינו זכאי להצביע בבחירות, לא יזכה ביום שבתון, כלומר שהמטופלים שנזקקים לטיפולם של העובדים הסיעודיים ישלמו לעובד סיעודי זר בגין עבודתו ביום הבחירות תעריף של שכר עבודה רגיל.

שירותי התחבורה ושאר השירותים הציבוריים יפעלו כסדרם.

עובד אשר זכאי לום שבתון, המעסיק אינו יכול לדרוש ממנו או להכריח אותו לעבוד ביום הבחירות, אך במידה והעובד והמעסיק מסכימים שניהם שהעובד יעבוד ביום הבחירות-אין כל מניעה בכך, ובלבד שהמעסיק יאפשר לעובד לצאת ולהצביע במהלך יום העבודה.


מועד הזכאות לתשלום עבור יום הבחירות

סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט- 1969 (להלן: "חוק הבחירות") קובע, כי עובד שעבד אצל מעסיקו 14 ימים רצופים לפחות (ובכללם ימי מנוחה שבועיים) סמוך ליום הבחירות, ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת.


תשלום שכר בגין עבודה ביום הבחירות

החוק אינו מגדיר באופן ברור את שיעור תשלום השכר לעובד שעבד ביום הבחירות, אך בהתאם לנהוג במשק ובהתאם לפס"ד, הוראת ההתאחדות התעשיינים והנחייתו של ועדת הבחירות, נקבע כי:

א. שיעור תשלום השכר לעובד בעבור עבודתו ביום הבחירות יעמוד על 200% מתעריף שכרו בגין יום עבודה הרגיל.

ב. לחלופין ניתן לשלם שכר לעובד בעבור עבודתו ביום הבחירות בשיעור של 100% מתעריף שכרו בגין יום עבודה הרגיל ובנוסף העובד יקבל שעות / יום חופש תמורת עבודתו ביום הבחירות.


שעת סיום עבודה ביום הבחירות

שעות העבודה ביום הבחירות אינן מוגדרות, אך קיימות אפשרויות שונות:

א. שעות מסגרת העבודה ביום הבחירות הם בהתאם לסעיף 2 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, המגדיר יום כתקופה מחצות הלילה עד חצות הלילה שלאחריו.

ב. שעות מסגרת העבודה ביום הבחירות הן בהתאם לפתיחת הקלפיות, כלומר, שעות פתיחת הקלפיות יהיו בין 07:00 - 22:00 (יש להדגיש כי זו היא הפרשנות המקובלת על ידי משרד הכלכלה).


*המידע המובא באתר ופרסום זה הינו מידע תמציתי בלבד ואינו מהווה תחליף או ייעוץ משפטי כלשהו ואינו בא לחייב את חברת א.פרץ ניהול וחשבונאות בע"מ או מי מטעמה.

44 צפיות

Opmerkingen


bottom of page