top of page

דמי בידוד (נגיף הקורונה החדש) חוק תכנית לסיוע כלכלי

בעקבות נגיף הקורונה שפקד את מדינת ישראל ואת העולם כולו, נקבע כי בידוד שהעובד התחייב בו אינו מוגדר כ-"מחלה" בחוק דמי מחלה, ולכן נחקק חוק תכנית לסיוע כלכלי.

מטרת החוק הנה לתת פתרון כלכלי לעובדים שחלה עליהם החובה להיכנס לבידוד או לשמור על ילדם שאינם מסוגלים לשהות בבידוד וזקוקים לטיפול והשגחה.

החוק נחקק על מנת להסדיר את סוגיית התשלום לעובדים שנאלצו להיעדר מעבודתם בעקבות הבידוד בו התחייבו לשהות ושיעור השיפוי שהמעסיק יקבל בגין תשלום כזה.

התשלום לעובדים

התשלום עבור שהייה של העובד בבידוד יהיה אך ורק עבור הימים בהם העובד נוהג לעבוד במשרתו הרגילה, וכיום עד ל-7 ימים או קבלת תשובה לבדיקת קורונה שניה שלאחריה ניתן לצאת מבידוד.

המחוקק עשה הבחנה בין תשלום לעובד מחוסן, לבין תשלום לעובד שאינו מחוסן ואין לו מניעה רפואית להתחסן:

א. עובד "מחוסן" או "מחלים" או "הורה מלווה" -

יהיה זכאי לקבל מהמעסיק תשלום בעד 7 ימי העבודה שבהם נעדר בתקופת הבידוד בשיעור של 100% משכרו הרגיל, בקיזוז של יום עבודה אחד באותה התקופה שאותו יהיה זכאי לבחור לנצל על חשבון החופשה השנתית, (כלומר העובד יקבל שכר מלא עבור 6 ימי עבודה מתוך 7 ימי בידוד שחייב בהם).


ב. עובד שאינו מחוסן ואין לא מניעה רפואית להתחסן-

יהיה זכאי לקבל מהמעסיק תשלום בעד 7 ימי העבודה שבהם נעדר בתקופת הבידוד בשיעור של 75% משכרו הרגיל, בקיזוז של יום עבודה אחד באותה התקופה שאותו יהיה זכאי לבחור לנצל על חשבון החופשה השנתית, (כלומר העובד יקבל 75% מהשכר עבור 6 ימי עבודה מתוך 7 ימי בידוד שחייב בהם).


קיזוז ימי המחלה ממכסת העובד-

1. עבור הימים שהעובד שהה בבידוד יופחתו לו 3 ימים מצבירת ימי המחלה שצבר (כלומר תשלום השכר יהיה מלא ורק צבירת ימי המחלה תופחת).

2. במידה ולעובד אין צבירת ימי מחלה, ינוכו ימים אלו על חשבון הצבירה העתידית.

3. במידה ובסיום העסקת העובד לא תהיה לו יתרת ימי מחלה לקיזוז, המעסיק רשאי לקזז מימי החופשה לפדיון.

4. במידה וגם בסיום העסקת העובד לא יהיה לו ימי חופשה בצבירה, אזי המעסיק לא יקזז תשלום עבור ימי מחלה אלו.

השיפוי למעסיק

מעסיק אשר שילם לעובדו תשלום בדין דמי הבידוד שבו שהה, יהיה זכאי לקבל החזר מהמדינה בגין התשלום ששילם לעובד לפי הפירוט הבא:

1. החזר למעסיק עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד יהיה- 100% מהתשלום ששילם לעובד.

2. החזר למעסיק בעד שאר ימי הבידוד יהיה-

א. מעסיק אשר ביום ה-01.08.2020 העסיק יותר מ-20 עובדים יקבל שיפוי מהמדינה בשיעור של 50% מהתשלום ששילם לעובד.

ב. מעסיק אשר ביום ה-01.08.2020 העסקי פחות מ-20 עובדים יקבל שיפוי מהמדינה בשיעור של 75% מהתשלום ששילם לעובד.

3. בנוסף להחזר בגין התשלום ששילם המעסיק לעובד, זכאי המעסיק לקבל החזר בגין תשלום הסוציאליות ששילם המעסיק בגין תשלום ימי הבידוד לעובד, אך לא יותר מ-30% מדמי הבידוד ששילם לעובד.


*המידע המובא באתר ופרסום זה הינו מידע תמציתי בלבד ואינו מהווה תחליף או ייעוץ משפטי כלשהו ואינו בא לחייב את חברת א.פרץ ניהול וחשבונאות בע"מ או מי מטעמה.

51 צפיות

Komentar


bottom of page