top of page

הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה

ביום 20.4.2023 פורסם ברשומות חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה)(תיקון), התשפ"ג-2023 (להלן: "התיקון להוראת השעה").להלן עיקרי התיקון להוראת השעה:

בהתאם לתיקון להוראת השעה, בשנת המס 2023 כל הורה (גבר ואשה) וכן כל הורה במשפחה חד הורית, יהיה זכאי לנקודת זיכוי נוספת מעבר לנקודות הזיכוי הרגילות שלו עבור כל ילד שלו בין הגילאים 6-12 שנים. נקודות זיכוי בגין ילד משנת לידתו ועד לשנה שבה מלאו לו חמש שנים-

החל מ-1.1.2017 הושוו מספר נקודות הזיכוי לאם ולאב בגין ילדיהם, החל משנת לידתם ועד לשנה שבה מלאו להם חמש שנים. רלוונטי גם להורים שחיים בנפרד. מספר נקודות הזיכוי להן זכאי ההורה : 1.5 נקודות זיכוי בשנת לידתו של הילד.

2.5 נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ועד השנה שבה מלאו לו 5 שנים.

ניוד נקודת זיכוי - אם שנולד לה ילד, החל בשנת המס 2017, יכולה לבקש לנייד נקודת זיכוי אחת משנת לידתו של הילד, לשנה העוקבת. בני זוג מאותו המין הרשומים במרשם האוכלוסין כנשואים, זכאים לנקודות זיכוי בגין ילדיהם כמפורט. ההורה המקבל את קצבת הילדים יהיה זכאי לנקודות זיכוי כמו האם, ובן/בת הזוג האחר יהיו זכאים לנקודות זיכוי כמו האב. הורים החיים בנפרד נקודות זיכוי בגין ילדים שמלאו להם 18-6 שנים ניתנות להורה שהילדים בחזקתו והוא מקבל את קצבת הילדים מהמוסד לביטוח לאומי בגינם, לרבות נקודת זיכוי אחת נוספת בשנת 2022, בהתאם להוראת השעה, בגין כל ילד שבשנה זו ימלאו לו 6 – 12 שנים. ההורה שאינו מחזיק בילדים או שלא מקבל את קצבת הילדים בגינם, זכאי בשנת 2023 לנקודת זיכוי אחת בגין כל ילד שבשנה זו ימלאו לו 6-12 שנים. בנוסף לנקודות הזיכוי בגין הילדים, יקבל ההורה המחזיק בילדים ומקבל את קצבת הילדים בגינם נקודת זיכוי אחת נוספת, בתנאי שאינו מנהל משק בית משותף עם יחיד אחר.

כמו כן, "הורה יחיד" שילדיו בחזקתו יהיה זכאי לנקודות הזיכוי בגין הילדים כאם ובנוסף יהיה זכאי לנקודות הזיכוי בגין הילדים כאב, וכן לשתי נקודות זיכוי נוספות, בשנת 2023, בגין כל ילד שבשנה זו ימלאו לו 6 – 12 שנים. "הורה יחיד" - הוא הורה לילד אחד או יותר, שאיננו נשוי ושילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו, ובמרשם האוכלוסין לא מופיע הורה נוסף לילד זה, או שההורה הנוסף נפטר. בנוסף לנקודות הזיכוי בגין הילדים, יקבל ההורה היחיד נקודת זיכוי אחת נוספת. נקודות זיכוי לאישה ולגבר שנישאו לאלמנים בגין ילדיהם-

בחישוב המס של אישה שנישאה לאלמן יובאו בחשבון נקודות זיכוי בגין כל אחד מילדיו כאילו היו ילדיה, לרבות נקודת זיכוי אחת נוספת בשנת 2023 בגין כל ילד שבשנה זו ימלאו לו 6 – 12 שנים. כמו כן, בחישוב המס של גבר שנישא לאלמנה יובאו בחשבון נקודות זיכוי בגין ילדיה עד השנה שבה מלאו להם 5, כאילו היו ילדיו, וכן נקודת זיכוי אחת בשנת 2023 בגין ילדיה של אשתו שבשנה זו ימלאו להם 6 – 12 שנים. אישה שנישאה לאלמן או איש שנישא לאלמנה ומבקשים את נקודות הזיכוי האמורות בגין ילדי בן/בת הזוג, מתבקשים למלא את טופס 101 ולצרף צילום תעודת זהות של בן/בת הזוג ובו רשומים הילדים.

תחילתו של התיקון להוראת השעה הנו 16.2.2023 והוא יחול עד 31.12.2023.

יצוין כי במידה ועד יום 1.6.2023 לא יתקבל חוק התקציב לשנת 2023, הארכת הוראת השעה המקורית תהיה עד ליום 31.5.2023 ולא עד 31.12.2023


*המידע המובא באתר ופרסום זה הינו מידע תמציתי בלבד ואינו מהווה תחליף או ייעוץ משפטי כלשהו ואינו בא לחייב את חברת א.פרץ ניהול וחשבונאות בע"מ או מי מטעמה.


15 צפיות

Comentarios


bottom of page