top of page

היעדרות עובד עקב תנאי מזג האוויר


בחוקי העבודה לא קיימת פרשנות ו/או התייחסות למקרים של היעדרות מעבודה, כתוצאה ממזג האוויר.

ולכן רואים בזאת כי עובד שנעדר מעבודתו אינו זכאי לשכר עבודה, אלא אם כן היעדרות זו והתשלום בעדה מוסדרים בחוק (כגון: מחלה, חופשה וכו'), בהסכמים קיבוציים, בצווי הרחבה או בחוזה אישי.

במצב בו העובד התייצב לעבודתו, אך כתוצאה מהעובדה שהמעסיק לא סיפק לו עבודה הוא לא עבד בפועל, עובד זה יהיה זכאי לתשלום עבודה מלא.

היעדרות מהעבודה עקב פגעי מזג אוויר- מדובר על מצב שבו לא ניתן לבצע את העבודה בשל מזג האוויר - אין מדובר במצב, שבו המעסיק מונע באופן חד-צדדי מן העובד לעבוד אלא מדובר במצב, שבו נמנע מהעובדים ומהמעסיק כאחד להגיע לעבודה, או לבצעה עקב "כוח עליון".

לפיכך, ובהיעדר כל הוראה חוקית - מעסיק אינו מחויב בתשלום שכר עבודה בעד היעדרות עקב מזג האוויר, אלא אם כן קיים הסדר אחר.

ישנם צווי הרחבה ו/או הסכמי עבודה שונים שבהם ניתן למצוא הסדר לתשלום חלקי של שכר עבודה, למשל, בהסכם הקיבוצי בענף הבניה

הסדר בגין תשלום חלקי לא ניתן למצוא במגזר הפרטי, יחד עם זאת, גם בהיעדר הסדר מיוחד לתשלום בעד היעדרות כאמור לעיל, ייתכן שיוכל מעסיק לזקוף ימי היעדרות על חשבון החופשה השנתית של העובדים. לשם כך על המעסיק לתת לעובד הודעה על החופשה, זמן סביר מראש ולעמוד בשאר הדרישות הקבועות בחוק.

עמדת משרד הכלכלה בהתאם לחוזר שפורסם ביום 09/01/2013, הנה שבמקרה בו עובד התייצב במקום העבודה ורק אז המעסיק החליט להשבית את העבודה, העובד זכאי למלוא שכרו עבור יום העבודה ללא ניכוי מיתרת ימי חופשתו.


*המידע המובא באתר ופרסום זה הינו מידע תמציתי בלבד ואינו מהווה תחליף או ייעוץ משפטי כלשהו ואינו בא לחייב את חברת א.פרץ ניהול וחשבונאות בע"מ או מי מטעמה.

107 צפיות

Comments


bottom of page