top of page

המענק החדש

מענק סיוע בשל פגיעה ממושכת לעסקים

למי מגיע? כמה מגיע? ואיך מקבלים את המענק?

הממשלה החליטה על מענק בגין פגיעה ממושכת של העסקים בישראל, מענק זה הוא נוסף על כל המענקים הקיימים עד כה, כגון: מענק סיוע לעצמאים, מענק השתתפות בהוצאות קבועות וכו'.


מענק זה מחולק ל-2 קבוצות עיקריות:

· קבוצה ראשונה- עסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 הוא 18,000 ₪ ועד ל-300,000 ₪.

· קבוצה שנייה- עסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 הוא בין 300,000 ₪ ועד ל- 400 מיליון ₪.


תנאים וסכומי המענקים

בקבוצה ראשונה של העסקים-

1. התנאים למענק בקבוצה הראשונה (שמחזור העסקאות שלהם בין 18 אלף ₪ ל-300 אלף ₪)-

1.1 נדרש שמחזור העסקאות של העסק בין התאריכים 01.3.20-31.12.20 כולל סכומי המענקים שקיבל העסק בגין הוצאות קבועות לא עולה על מחזור העסקאות בין התאריכים 01.03.19 ל- 31.12.19.

"עוסק פטור" – ההשוואה תהיה בין מחזורי העסקאות השנתיים של 2019 לבין מחזורי העסקאות השנתיים של 2020 כולל המענקים שהתקבלו.

1.2 נדרש שמחזור העסקאות בין התאריכים 01.03.20 ועד 31.12.20 יהיה נמוך בלמעלה מ- 25%

ממחזור העסקאות בין התאריכים 01.03.19 ועד 31.12.19.


2. סכום המענק בקבוצה הראשונה (שמחזור העסקאות שלהם בין 18 אלף ₪ ל-300 אלף ₪) יהיה בהתאם לשיעורי הירידה במחזורי העסקאות כדלקמן:


3. סכום המענק יוקטן ב-65% במידה ומחזור העסקאות של מרץ-דצמבר 2020 בתוספת המענקים שהתקבלו יהיה שווה או גדול ב-90% ממחזור העסקאות של מרץ-דצמבר 2019.


בקבוצה השנייה של העסקים-

1. התנאים למענק בקבוצה השנייה (שמחזור העסקאות שלהם בין 300,000 ₪ ועד ל- 400 מיליון ₪)-

1.1 נדרש שמחזור העסקאות של העסק בין התאריכים 01.3.20-31.12.20 כולל סכומי המענקים שקיבל העסק בגין הוצאות קבועות לא עולה על מחזור העסקאות בין התאריכים 01.03.19- ל- 31.12.19.

1.2 נדרש שהעוסק היה זכאי לפחות ל-3 מתוך 5 מענקי ההשתתפות בהוצאות קבועות בשנת 2020 (מאחר והיו 5 תקופות של מענקים).


2. סכום המענק בקבוצה השנייה (שמחזור העסקאות שלהם בין 300,000 ₪ ועד ל- 400 מיליון ₪) מתחלק ל-2-

2.1 עסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 הוא בין 300,000 ₪ ל- 20 מיליון ₪ -זכאים למענק בשיעור של 12% מסכומי המענקים שקיבלו בפועל.

2.2 עסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 הוא בין 20 מיליון ₪ ל- 400 מיליון ₪- זכאים למענק בשיעור של 15% מסכומי המענקים שקיבלו בפועל.


3. סכום המענק יוקטן ב-65% במידה ומחזור העסקאות של מרץ-דצמבר 2020 בתוספת המענקים שהתקבלו יהיה שווה או גדול ב-90% ממחזור העסקאות של מרץ-דצמבר 2019.


עסקים שהחלו לפעול החל מה- 01.01.2020 ועד ה- 29.02.2020

1. התנאי לקבלת המענק הוא-

שהעוסק היה זכאי לקבל לפחות 2 מענקי השתתפות בהוצאות קבועות מתוך 5 תקופות הזכאות.

2. סכום המענק-

2.1 עוסק מורשה יהיה זכאי למענק בסך של 4,000 ₪,

2.2 עוסק פטור יהיה זכאי למענק בסך של 3,000 ₪,307 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page