top of page

העסקת בני נוער (עד גיל 18)


גיל העסקה-

בהתאם לחוק ניתן להעסיק נער, שמלאו לו 14 שנה, בחופשת לימודים.

בתקופת לימודים-

לאחר שעות הלימודים-ניתן להעסיק נער במידה ומלאו לו 16 שנה ובתנאי שנמסרה למעביד הודעה מהמוסד בו הוא לומד על שעות הלימודים של הנער.

במהלך שעות הלימודים- ההעסקה מותרת רק אם מלאו לנער 15 שנה .

בדיקות רפואיות- נער המבקש לעבוד, להציג אישור רפואי המתיר את העסקתו.

מסירת הודעה על תנאי העבודה-

חובת מסירת הודעה על תנאי העבודה חלה גם עבור נער

שעות עבודה מותרות-

מותר להעסיק נער עד 8 שעות ביום.

במידה והנער מעל לגיל 16 ובמקום העבודה חל הסכם ליום עבודה ארוך יותר- עד 9 שעות ביום.

בימי שישי וערב חג- עד 7 שעות ביום.

שעות העבודה השבועיות המותרות לנער הינן 40 שעות.

הפסקות-

קובע החוק כי במידה והנער עבד מעל 6 שעות ביום- חייב לתת לו הפסקות.

אורך ההפסקה יהיה 45 דקות לפחות, כאשר מחצית השעה, לפחות, מתוך סך ההפסקות, צריכה להיות רצופה.

בימי שישי וערב חג, יש לתת לעובד הפסקה, שלא תפחת מחצי שעה.

איסור עבודת לילה-

החוק מטיל איסור על העסקת נערים בשעות הלילה.

הגדרת לילה בחוק הינה- מי שטרם מלאו לו 18 שנה שחוק לימוד חובה חל עליהם, בין השעות 22:00 ועד ל- 08:00 בבוקר.

בהתאם לחוזרי משרד הכלכלה מיום 18.6.2014 ומיום 3.6.2015, ניתן להעסיק בני נוער מגיל 16 ומעלה בתקופת חופשות רשמיות מלימודים עד לשעה 24:00, וזאת בתנאי שהמעסיק ידאג להסעת הנערים הביתה.

רישום שעות העבודה-

חובת רישום שעות העבודה חלה על מעסיק, על כן חייב המעסיק ברישום מדויק של שעות העבודה.

שכר מינימום-

החוק קובע תעריף שכר מינימום לנוער עובד, שנגזר משכר המינימום במשק, והוא מהווה אחוז מסוים ממנו, בהתאם לגיל הנער.

חופשה שנתיתקובע החוק כי נער זכאי לתשלום ימי חופשה בגובהה של 18 ימים בשנה.

תשלום עבור התלמדות ותקופת ניסיון-

בהנחיות שפורסמו ע"י משרד הכלכלה נקבע, כי תקופת העסקתו של הנער מחייבת תשלום שכר בעד העבודה, לרבות תקופת "התלמדות" או תקופת "ניסיון". על כן, יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה של הנער, החל מהשעה הראשונה, לרבות, השתלמויות, ישיבות צוות, ימי הכנה וכו'.

הפקדה לפנסיה-

חובת ההפקדה לביטוח פנסיה לא חלה על עובדים שטרם הגיעו לגיל הזכאות - גיל 21 לגבר וגיל 20 לאישה.

מס הכנסה וביטוח לאומי-

הכנסתו של נער עובד חייבת במס הכנסה רגיל, אך פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, למעט חלקו של המעסיק.


*המידע המובא באתר ופרסום זה הינו מידע תמציתי בלבד ואינו מהווה תחליף או ייעוץ משפטי כלשהו ואינו בא לחייב את חברת א.פרץ ניהול וחשבונאות בע"מ או מי מטעמה.

121 צפיות

Comments


bottom of page