top of page

"חרבות ברזל"- מתווה המענקים לעסקים


מליאת הכנסת אישרה בתאריך ה-08.11.2023 את מתווה משרד האוצר למענה לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל- עבור רחבי הארץ למעט עוטף עזה

בשבוע הבא יקבעו בכנסת תקנות לעניין יישובי ספר עד 40 ק"מ, ועל כך נוציא פרסום והנחיות בנפרד.


המתווה כולל מענק כספי המיועד להמשכיות עסקית לעסקים בכל רחבי הארץ (מלבד יישובי ספר) ובנוסף לכך, הוא כולל הקלות במתווה החל"ת.

דגשים:

1. רשות המיסים צפויה לפתוח את מערכת המקוונת להגשה בתוך תוך 10 ימים.

2. תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים 9-10.2023.


תנאי סף לזכאות

1. שיעור ירידה במחזורי ההכנסות:

1.1. ירידה של לפחות 25% למדווח בתדירות חד-חודשי: בין מחזור ההכנסות של חודש 10/2022 לעומת מחזור הכנסות של חודש 10/2023.

1.2. ירידה של לפחות 12.5% למדווח בתדירות דו-חודשי: בין מחזורי ההכנסות של חודשים 9-10/2022 לעומת מחזורי ההכנסות של חודשים 9-10/2023.

2. מחזור ההכנסות חייב להיות מעל ל- 12,000 ₪ ועד ל- 400 מיליון ₪ בשנת 2022.

3. חובת הגשת דו"ח מע"מ לתקופה 10/2023- לא קיימת חובת תשלום.


סוגי המענקים

מענק ראשון: מענק במסלול האדום- לעוטף עזה- נכון למועד כתיבת מאמר זה טרם פורסם

מענק שני: מענק במסלול מחזורים- לעסקים בעלי מחזור הכנסות שנתי של עד 300 אלף ₪

מענק שלישי: מענק השתתפות בהוצאות קבועות והוצאות שכר- מיועד לעסקים בעלי מחזור הכנסות שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד למחזור הכנסות שנתי של 400 מיליון ₪


מתווה הפיצויים – לפי אזור גאוגרפי

נוסחת חישוב המענקים

1. מענק ראשון- מענק במסלול האדום:

מענק מיועד לעוטף עזה עבור הישובים עד מרחק של 40 ק"מ, המענק טרם אושר, לאחר האישור המענק בכנסת יפורסם אופן חישוב המענק.


2. מענק השני- מענק במסלול מחזורים:

המענק שיתקבל מורכב בהתחשב במחזור ההכנסות שהיו בעסק בשנת המס 2022 ובכפוף לשיעור ירידת המחזור שהיה בחודש אוקטובר 2023 ביחס למחזור שהיה בחודש אוקטובר 2022.


מענקים לעסקים בעלי מחזור הכנסות שנתי של עד 300 אלף ₪


3. מענק השלישי- השתתפות בהוצאות קבועות + מענק השתתפות בהוצאות שכר:

מענקים לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד ל- 400 מיליון ₪

המענק שיתקבל מורכב מהחזר עבור ההוצאות הקבועות שהיו בעסק בכפוף ל- "מקדם הפיצוי" (בהתאם לשיעור ירידת המחזורים) בתוספת החזר עבור הוצאות שכר ששולמו לעובדים.

"מקדם הפיצוי" מחושב כדלקמן:

אופן חישוב המענק:

סה"כ המענק שיתקבל

(שאינו עולה על 600,000 ₪ )


הערות והבהרות נוספות:

1. המענק אינו חייב במס ערך מוסף, אך חייב בדמי ביטוח לאומי.

2. אין צורך להוציא קבלות על קבלת כספי המענקים.

3. חשוב לוודא קיום אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים בתוקף.

4. במידה ותוצאת המענק לעסק בעל מחזור הכנסות שנתי של מעל ל- 300 אלף ₪ תהיה נמוכה מהמענק שהיה זכאי לו במידה והמחזור השנתי היה נמוך מ-300 אלף ₪ - המענק שיתקבל יהיה הגובה מבין השניים.


*המידע המובא באתר ופרסום זה הינו מידע תמציתי בלבד ואינו מהווה תחליף או ייעוץ משפטי כלשהו ואינו בא לחייב את חברת א.פרץ ניהול וחשבונאות בע"מ או מי מטעמה.230 צפיות

Comments


bottom of page