top of page

"מס רכישה לדירת מגורים שאינה דירה יחידה"- הפחתת מדרגות מסמליאת הכנסת אישרה את הצעת שר האוצר, ישראל כ"ץ, לתיקון חוק מיסוי מקרקעין כך שיופחתו בצורה ניכרת מדרגות מס הרכישה שיחולו על רוכשי דירת מגורים נוספת.


התיקון לחוק ייכנס לתוקף באופן מיידי עם פרסומו ברשומות.


במסגרת התיקון נקבע כי הוראת השעה הקבועה בחוק, אשר הייתה אמורה להסתיים ביום 31.12.2020 , וקבעה כי מס הרכישה שיחול על רוכשי דירת מגורים נוספת הינו בשיעור 8% על חלק השווי שעד 5,340,425 ש"ח ועל היתרה בשיעור של 10% , תסתיים, והחל מפרסום החוק ברשומות יחולו מדרגות מס הרכישה הקבועות בסעיף 9 )ג 1 ג() 1( לחוק.


יובהר כי אין שינוי במדרגות מס הרכישה לרוכש דירת מגורים שזו דירתו היחידה.


להלן מדרגות המס הרכישה המעודכנות לפי סעיף 9 )ג 1 ג() 1( לחוק שיחולו בהתאם להוראות התיקון:

1 . על חלק השווי שעד 1,292,280 ש"ח – 5% .

2 . על חלק השווי העולה על 1,292,280 ש"ח ועד 3,876,835 ש"ח – 6% .

3 . על חלק השווי העולה על 3,876,835 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 7% .

4 . על חלק השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8% .

5 . על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10% .


להלן דוגמא הממחישה את השפעת התיקון על חבות מס הרכישה של רוכשי דירת מגורים נוספת:

רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 2,000,000 ש"ח:

על חלק השווי שעד 1,292,280 ₪ ישולם מס בשיעור 5%= 64,614 ₪

על חלק השווי העולה על 1,292,280₪ ועד 2,000,000 ₪ ישולם מס בשיעור 6% = 42,463 ₪


סה"כ מס רכישה לתשלום 107,077 ₪ (לעומת 160,000 ₪ לרכישות עד התיקון).

9 צפיות

Comentarios


bottom of page