top of page

מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עבור החודשים מאי - יוני 2021

עצמאים יחידים (לא כולל חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים) שמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 גבוה מ- 1,500 ₪ ונמוך מ- 25,000 ₪, עשויים להיות זכאים למענק הוצאות בשל פגיעה בפעילות העסקית כתוצאה מהתפשטות נגיף קורונה.


מענק הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה


הזכאות מותנית בהצהרת העצמאים באזור האישי של רשות המסים על עמידה בתנאים הבאים:

 • חלה ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות העסקית בחודשי הזכאות שנקבעו בחוק, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.

 • חודשי הזכאות שאושרו בחוק (לא כולל תקנות שעת חירום): מאי-יוני 2020, יולי-אוגוסט 2020, ספטמבר-אוקטובר 2020, נובמבר-דצמבר 2020, ינואר-פברואר 2021, מרץ-אפריל 2021, מאי-יוני 2021.

 • הוגשו דוחות תקופתיים למע"מ לגבי החודשים בתקופת הזכאות ובתקופת הבסיס.

  • לגבי עוסק מורשה – הגיש דיווח למע"מ לחודשי הזכאות וחודשי הבסיס בהתאמה. למשל, בגין המענק לינואר פברואר 2021 נדרשת הגת דוחות תקופתיים לינואר פברואר 2019 ולינואר פברואר 2021.

  • לגבי עוסק פטור - הגשת הצהרת עוסק פטור שנתית לשנים 2019 ו- 2020.

עבור המענקים עד נובמבר דצמבר 2020 - העוסקים ניהלו בשנת המס 2019, פנקסי חשבונות קבילים על פי החוק, והפנקסים לא נפסלו על ידי מנהל מע"מ או פקיד השומה.

סכומי המענק לבעלי עסק קטן


סכומי מענק ההוצאות משתנים בהתאם למחזורי העסקאות החודשיים של העסקים בשנת 2019:

 • עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה עד 8,333 ₪: מענק בסך 3,000 ₪, לתקופת הזכאות מאי-יוני 2021 - 1500 ש"ח.

 • עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה מ- 8,334 ₪ עד 16,666 ₪: מענק בסך 4,000 ₪, לתקופת הזכאות מאי-יוני 2021 -2000 ש"ח.

 • עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה מ- 16,667 ₪ עד 25,000 ₪: מענק בסך 6,000 ₪, לתקופת הזכאות מאי-יוני 2021 - 3000 ש"ח.

עצמאים שפתחו את עסקיהם בחודשים ינואר- פברואר 2020


עצמאים יחידים שהחלו את פעילותם העסקית מ-1.1.2020 ועד 29.2.2020 יכולים להיות זכאים למענק, עבור כל תקופת זכאות, בסכום של 3,000 ₪ לעוסק פטור ו-4,000 ₪ לעוסק מורשה, אם הצהירו באזור האישי באתר רשות המסים על עמידתם בכל התנאים הבאים:

 • מחזור העסקאות שלהם בשנת 2020 הוא מ-18,000 ₪ ועד 100 מיליון ₪.

 • מחזור העסקאות שלהם בחודשים ינואר ופברואר 2020 גבוה מ-1,500 ₪.

 • מחזור העסקאות שלהם בתקופת הזכאות נמוך ממחזור העסקאות שלהם בינואר ופברואר 2020, בשל התפשטות נגיף הקורונה.

 • עוסק מורשה: הגישו את הדוחות התקופתיים למע"מ עבור תקופת הזכאות ועבור החודשים ינואר ופברואר 2020.

 • עוסק פטור: הגישו את ההצהרה השנתית למע"מ לשנת 2020.17 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page