top of page

נגיף ה-"קורונה" והשלכותיה על יחסי העובד-מעביד


צו בריאות העם בנוגע לנגיף החדש-"הקורונה", קובע כי אדם אשר הגיע לישראל, דרך מדינה אחרת, לאחר ששהה בסין ו/או יעדים נוספים אשר הוגדרו לאחר מכן, במהלך 14 הימים שקדמו לחזרתו לישראל, ומי שהיה במגע הדוק עם חולה (ובין היתר נסיעה עם חולה, בני ביתו של חולה וכל מגע עם חולה שמעלה חשש להידבקות):

· ישהה בבידוד בבית מגוריו או במקום שניתן לקיים בו את תנאי הבידוד, לתקופה של 14 ימים מהיום האחרון שבו שהה ביעדים אלו.

· ידווח למשרד הבריאות על מקום מגוריו, מועד כניסתו לישראל, ומועד השהייה האחרון ביעד, מועד המגע האחרון עם חולה כאמור.

צו זה קובע כי עובד יגיש למעסיקו הודעה על חובת שהייתו בבידוד ועל תקופת הבידוד, ומעסיק זה לא ידרוש מהעובד הנמצא בבידוד ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, גם אם העובד ביקש זאת.

חל איסור על מעסיק זה לפטר את העובד רק בשל העובדה שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד.

היעדרות עקב מחלת הקורונה הינה היעדרות כדין מחלה. כאשר:

1. בעבור יום המחלה הראשון- העובד אינו זכאי לתשלום שכר,

2. בעבור היום השני והיום השלישי למחלה- העובד זכאי לתשלום בשיעור של 50% מגובהה שכרו הרגיל,

3. בעבור היום הרביעי ואילך- זכאי העובד לתשלום שכר מלא בשיעור של 100%,


*המידע המובא באתר ופרסום זה הינו מידע תמציתי בלבד ואינו מהווה תחליף או ייעוץ משפטי כלשהו ואינו בא לחייב את חברת א.פרץ ניהול וחשבונאות בע"מ או מי מטעמה.

56 צפיות

Commenti


bottom of page