top of page
Document with Pen

תנאי שימוש

אתר האינטרט זה (להלן: "האתר") המידע והאינפורמציה הנאספת באמצעותו  מוסדרים על ידי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 , חקיקת המשנה והוראות הרשות להגנת הפרטיות ונעשים בו כל המאמצים על מנת  להבטיח את פרטיותם של הגולשים והמשתמשים בו . 

 

יחד עם זאת אנו רואים לנכון לבקש מהגולשים לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר לפני הגישה והשימוש באתר האינטרנט, על מנת למנוע טענות ו/או אי הבנות כלשהן.

 

מסמך זה מהווה הסכם בין הגולש ובין נותני השירות, ההסכם נועד בין היתר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: 

 1. להסדיר  את חובות וזכויות הצדדים כתוצאה מהשימוש ו/או הגלישה באתר האינטרנט זה.

 2. למסור מידע בדבר מדיניות ההגנה על פרטיות הגולשים.

 3. למסור מידע לגולשים בדבר אופן השימוש של נותני השירות במידע שיימסר על ידי מי מהגולשים, הדרך בה ייאסף המידע וישמר על ידי מנהלי האתר  והשימוש שיעשה בידע שיתקבל בו.

 4. הרשות שלנו כנותני השירות , לתת לך , הגולש/ת , לגשת לאתר שלנו ו/או לעשות בו שימוש היא בתנאי שקודם לכן תקרא/י את התנאים הללו ותאשר/י לנו כי הם מקובלים עליך ואת/ה מסכים/ה להם, את האישור שלך לכך שקראת והבנת את המשמעות של תנאים אלו ושאת/ה מסכים/ה להם, תבצע/י באמצעות המשך הגלישה ו/או השימוש שלך באתר האינטרנט. המשך השימוש על ידך מהווה הסכמה מצידך להחיל עליך את כל התנאים הללו ובמידה ותנאים אלו אינם מקובלים עליך, הינך מתבקש/ת להפסיק לעשות שימוש באתר זה  ולצאת ממנו לאלתר

גיל המינימום להרשמה לשירות באתר הינו 18 שנים , מתחת לגיל זה , הנהלת נותני השירות אוסרת על רישום ואוסרת על מסירת פרטים אישיים .

האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס לנשים וגברים כאחד, בכל מקרה שבו יהיה שימוש בלשון זכר, אנו מתנצלים על הטעות  ומיחסים זאת להרגל שנעשה מטעמי נוחות בלבד.

מהו המידע שאנו אוספים עליך? 

כדי להפיק את התועלת המקסימלית עבורך, יתכן ותתבקש/י  לספק פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני וכן פרטים נוספים בהתאם לצורך  (להלן: "מידע אישי" ו/או "פרטים אישיים").

חשוב לנו להדגיש כי בעצם מסירת המידע האישי, הנך נותן/ת בזה הסכמה להיכלל במאגר המידע המתנהל על ידי בעלי האתר.

אנחנו לא עוקבים אחריכם ולא שואבים מידע, כל המידע שיצטבר אצלנו הוא מידע שאתם מוסרים לנו מרצונכם החופשי באופן וולונטרי, אתם רשאים שלא למסור מידע ו/או חלק ממנו.

איננו גובים תשלום עבור מילוי פרטים אישיים ו/או טפסים. איננו גובים תשלום עבור משלוח הצעות אליכם באמצעות אתר האינטרנט של נותני השירות. אין במסירת פרטים ו/או במילוי טפסים כדי להוות התחייבות מצידכם מכל סוג שהוא.

כמו כן, במהלך שימוש הגולש באתר יתכן וייאסף מידע אודות הגולש, הרגלי גלישתו באתר האינטרנט של נותני השירות, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר נותני השירות, הצעות ושירותים, פירסומות ונושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותו, כתובת ה – IP שלו, סוג הדפדפן ומידע סטטיסטי נוסף בין היתר באמצעות Google Analytics (להלן: "מידע כללי" ו/או "מידע לא מזהה").

אין כל חובה חוקית או אחרת המחייבת אתכם למסור כל מידע ולגלוש באתר האינטרנט של נותני השירות ולאפשר איסוף נתונים אודותיכם אולם בעצם גלישתו באתר האינטרנט של נותני השירות הינו מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות תנאי שימוש אלו וכל דין.  יודגש כי יתכן ולגבי שירותים מסוימים לא יוכל לגלוש באתר האינטרנט של נותני השירות וליהנות משירותים אלה ללא העברת מידע.

השימוש במידע שיתקבל יעשה למטרות הבאות : 

 1. להקל עליכם את השימוש באתר  ולשמור איתכם על קשר בין היתר באמצעות משלוח עדכונים והודעות.

 2. לשפר את השירות שלנו ולפתח אותו. אנו גם נשלח לכם הצעות ונספק לכם מידע כללי ומידע על שירותים המתאימים אישית לצרכים שלכם באופן אישי ו/או לקבוצות גולשים דומים לכם באופן כללי. בדרך כלל מדובר בשיטות סטטיסטיות שאינן מזהות אתכם באופן אישי. 

 3. לצורך פנייה עתידית מטעמנו במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר,

 4. לצורך שיתוף פעולה עם שותפינו העסקיים אשר הם מצידם יעשו שימוש בנתונים אלו לצורך הפצה של דיוור ישיר , שותפים אלו יכול ויעשו שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: דואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או טלפון ו/או פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעת SMS ו/או Facebook ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות כפי שהן קיימות היום ו/או כפי שיהיו קיימות בעתיד .

 

 פעילות שיווקית של האתר ומפעיליו : 

במסירת פרטיכם האישיים אתם מסכימים לכך כי מציע השירות יהיה גם רשאי להעביר את המידע בכל עת שימצא לנכון גם  לצדדים שלישיים שרובם ככולם מהווים גופים מסחריים ו/או כלכליים .

החובות המוטלות על המשתמש באתר : 

השימוש באתר יעשה לצרכים פרטיים בלבד . הינך מתחייב/ת למסור נתונים אמיתיים עדכניים ורלוונטיים לפי מה שיתבקש , במסירת פרטים אלו ניתנת בזאת הסכמה מצידך למסור את הפרטים שמסרת לצדדים השלישיים כהגדרתם לעיל.

נותני השירות אינם נושאים באחריות לפעילויות של צדדים שלישיים אשר מצידם יהיו רשאים לפנות אליכם לפי הבנתם ובהתאם לאינטרסים שלהם באותה עת.

מובהר בזאת כי בחירה שלכם לקבל שירות ו/או מוצר מצד שלישי , נעשית על פי שיקול דעתכם ובחירתכם, נותני השירות אינם יכולים להיות אחראיים לפעילות ו/או מחדל של צד שלישי כלשהוא , ובאמצעות האתר הינכם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה כלפי נותני השירות ו/או מנהליו.

 

העברת מידע בנסיבות אחרות : 

 1. למען הסר ספק , נותני השירות ומנהליו מודיעים בזאת כי הם יעבירו מידע בתנאים הבאים:

 2. אם הינך תבקש/י זאת ונותני השירות יראו לנכון למלא את בקשתך.

 3. על מנת לציית לכל הוראה חוקית של גורם מוסמך על פי הוראות כל  דין או על פי צו שיפוטי.

 4. בכל מקרה של חילוקי דעות או הליכים משפטיים 

 5. אם יהיה בכך צורך כדי להגן על נותני השירות ו/או מפעילי האתר ו/או מנהליו מפני פעילות של המשתמשים באתר.

 

הצהרה על חופש בחירה:

המשתמש/ת ו/או הגולש/ת ו/או כל המוסר את פרטיו באמצעות האתר, בכל אופן שהוא מצהיר בזאת כי הוא עושה כן מרצונו/ה החופשי/ת ובידיעה ברורה ומפורשת וזאת בהתאם להוראות סעיפים, 11 ו-17  לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 וסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

 

מחיקה והסרה ממאגר המידע:
כל מי שרשום/ה במאגר המידע רשאי/ת לשנות את הפרטים האישיים השמורים במאגרי המידע של נותני השירות.

כל מי שרשום/ה במאגר המידע רשאי לעיין, לעדכן או להסיר מידע אישי על ידי שליחת בקשה לכתובת מייל הבאה:

info@perets.tax

 

עוגיות – Cookies:

אתר האינטרנט עושה שימוש ב"עוגיות(Cookies) " כמקובל, אולם המשתמש/ת רשאי להסיר אותם או לא להסכים לקבל אותם. מטרת העוגיות היא לשפר את חווית הגלישה וליעל את התהליכים וניתן שלא להיעזר בהם.

צדדים שלישיים המופיעים באתר:

יתכן ובאתר יופיעו פרסומים או קישורים לאתרים אחרים ו/או לגופים אחרים. האתר ומנהליו אינם אחראים לכל פרסום ו/או קישור של צדדים שלישיים והמשתמש/ת שיעשה שימוש בלינקים או בפרסומים אלו עושה זאת על אחריותו/ה האישית והוא משחרר את האתר ואת מנהליו מכל אחריות לעניין זה.

סודיות וקניין רוחני המגיע לאתר מאת משתמשי האתר:

בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות וחקיקת המשנה הלווה אותו, כל מידע שיגיע אל אתר האינטרנט ו/או מנהליו מאת המשתמשים באתר, לרבות מדעים שאפשר לטעון לגביהם זכויות קניין רוחני יחשבו ככאלה שנמסרו לאתר האינטרנט של נותני השירות ו/או למנהליו במתנה גמורה וללא תמורה ויחשבו מאותו רגע ואילך לרכושם הבלעדי של אתר האינטרנט של נותני השירות ו/או למנהליו, ומנהליו יהיו חופשיים להשתמש בו ככל שיחפצו.

 

קניין רוחני:

כל זכויות הקניין הרוחני של אתר האינטרנט של נותני השירות והשירותים הניתנים באמצעותם, לרבות כתובות האתר, קוד המקור של האתר תוכן האתר, התמונות, בסיסי הנתונים, וכן כל פרט הקשור בהפעלתם הינם רכושם וקניינם הבלעדיים של בעלי האתר אינטרנט.

אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן אתר האינטרנט של ו/או משרתי החברה המפעילה את האתר ו/או בסיסי הנתונים שלו  באופן מסחרי ו/או פרטי אלא בהסכמה בכתב ומראש של בעלי האתר ומנהליו.

 

 

 

שחרור מאחריות והתחייבות לשיפוי:

השימוש באתר האינטרנט הוא על אחריות המשתמש/ת בלבד . 

עליך להבין כי יתכן שיפלו טעויות ו/או אי דיוקים, ועליך לבדוק את המדעים הנמסרים באתר באמצעות גורמים נוספים בטרם תחליט/י להסתמך עליהם.

בעלי האתר ומנהליו יעשו כל שביכולתם להבטיח פעילות רצופה של האתר, אולם הם אינם מתחייבים לכך והם גם אינם מתחייבים לתחזק ו/או לקיים את האתר מעבר לתקופה שתראה להם לנכון .

בעלי האתר עושים כל שיכולם להבטיח את האתר מפני גישה בלתי מורשית, אולם על המשתמש/ת לקחת בחשבון כי לא ניתן להבטיח אבטחה מלאה ולפיכך הסיכונים בגין השימוש באתר  יחולו רק עליהם בלבד.

בעלי האתר ו/או מנהליו לא יהיה אחראים לכל נזק, מכל סוג שהוא שיגרם למשתמש/ת מהשימוש באתר  ו/או מחשיפת המידע שנמסר על ידי המשתמש/ת.

המשתמש/ת מתחייב/ת לשפות את בעלי האתר ומפעיליו על כל נזק שייגרם להם לרבות תביעה של צד ג', בין בישראל או מחוץ לישראל, כתוצאה מכל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר לשימוש באתר.

שינויים בעתיד:

תנאים אלו יכולים להשתנות בכל עת ומבלי למסור הודעה מראש. המשתמש/ת באתר נדרש בכל פעם לפני תחילת השימוש באתר לעיין בתנאי השימוש ולוודא שתכנם מקובל עליו. המשך השימוש והגלישה באתר יהוה ראיה חלוטה לכך שתוכן השינויים הובא לידיעת המשתמש/ת והוא מוסכם עליו/ה.

לאף משתמש/ת אין זכות קנויה לגשת לאתר האינטרנט של נותני השירות, ואין לעשות בו שימוש, הנהלת אתר האינטרנט של נותני השירות רשאית בכל עת , לפי שיקול דעתה לחסום ו/או למנוע גישה ממשתמש/ת שימצא בלתי מתאים.

כל הוראה בתנאים אלו עומדת בפני עצמה, כך שגם אם בית המשפט יבטל הוראה אחת מהוראות אלו, שאר ההוראות ימשיכו לעמוד בתוקפם.

הדין החל על הצדדים הינו הדין הישראלי כפי שיהיה מפעם לפעם.

סמכות השיפוט בקשר להוראות אלו מסורה לבתי המשפט במחוז מרכז בלבד.

bottom of page