top of page
Button
Button

 כן  

 לא 

לא

לא

עצמאי
תשלום מס הכנסה
החלפת עבודות
קצבה  מביטוח לאומי
משיכת כספים מפנסיה
הפקדה עצמאית לביטוח חיים
תשלום מזונות
נטול יכולת במשפחה
שחרור מצה"ל
עולה חדש
מגורים בישוב ספר
אקדמאי
תשלום מס על רווחים בבורסה
תשלום מס שבח ממכירת נדל"ן

Button
bottom of page