top of page

דמי הבראהדמי הבראה

צו ההרחבה שפורסם בעניין דמי הבראה במשק, מחייב כל מעביד לשלם לעובדיו תשלום עבור שהייה של העובד בבית הבראה (בית מלון, או כל מקום שהייה לצורך מנוחה ונופש), אך לא מחייב את העובד לשהות בבית הבראה על מנת לקבל את התשלום.

מועד תשלום:

תשלום עבור דמי הבראה משולם לעובד בד"כ פעם בשנה עבור כל שנת עבודה מלאה.

ישנם מעבידים אשר משלמים את דמי ההבראה בתשלום חודשי בתלוש השכר של העובד, כל עוד אינו פוחת מהשיעור הקבוע בחוק.

מעביד רשאי לשלם לעובד את דמי ההבראה בתשלום שנתי, בתשלומים חודשיים או על ידי תשלום ישיר של הנופש למקום הנופש (בכפוף לתנאים הקבועים בחוק).

מי זכאי:

כל עובד אשר הגיע לוותק של מעל שנה אצל המעביד, זכאי לתשלום בגין דמי הבראה, ביחס ישיר לתקופת העבודה ולאחוז המשרה.

עובד אשר היקף משרתו הינה 50%- זכאי לתשלום של 50% מדמי הבראה להם זכאי עובד במשרה מלאה.

עובד אשר שכרו משולם ע"ב מספר שעות עבודה- היקף משרתו תיקבע ע"י חלוקה של מספר שעות העבודה השבועיות ב-42.

וותק לעניין דמי הבראה אינו כולל תקופת היעדרות של העובד שאינה בשכר, כלומר:

היעדרות של העובד בגין חופשה בתשלום- צוברת ותק לדמי הבראה,

היעדרות של העובד בגין ימי מחלה בתשלום- צוברת ותק לדמי הבראה,

היעדרות של העובד בגין שירות במילואים- צוברת ותק לדמי הבראה,

היעדרות של עובדת כתוצאה מחופשת הלידה- צוברת ותק לדמי הבראה,

מספר ימי ההבראה להן העובד זכאי:

עבור השנה הראשונה: העובד זכאי ל-5 ימי הבראה,

עבור השנה השנייה והשנה השלישית: העובד זכאי ל-6 ימי הבראה בגין כל שנה,

עבור השנה הרביעית ועד השנה העשירית: העובד זכאי ל-7 ימי הבראה בגין כל שנה,

עבור השנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה: העובד זכאי ל-8 ימי הבראה בגין כל שנה,

עבור השנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה: העובד זכאי ל-9 ימי הבראה בגין כל שנה,

החל מהשנה העשרים ואילך: העובד זכאי ל-10 ימי הבראה בגין כל שנה,

מיסוי:

תשלום בגין דמי הבראה הינו הכנסה חייבת במס, כלומר דמי ההבראה משולמים לעובד כשכר ברוטו שעליו יחויב העובד במס הכנסה (בכפוף למס השולי של העובד) בדמי ביטוח לאומי ודמי בריאות.

התיישנות:

בשנת 2017 פורסם תיקון לצו ההרחבה בעניין דמי הבראה שקבע כי עובד שלא קיבל תשלום בגין דמי הבראה במהלך עבודתו, אף לאחר סיום יחדי העובד-מעביד, יכול לדרוש תשלום בגין דמי ההבראה רטרואקטיבית, כאשר תקופת ההתיישנות לתביעה הינה 7 שנים.*המידע המובא באתר ופרסום זה הינו מידע תמציתי בלבד ואינו מהווה תחליף או ייעוץ משפטי כלשהו ואינו בא לחייב את חברת א.פרץ ניהול וחשבונאות בע"מ או מי מטעמה.

65 צפיות

Komentar


bottom of page