top of page

הוצאת חשבונית זיכוי ללקוח


הסבר כללי:

חשבונית זיכוי יוצאת מהעסק ללקוח על מנת לזכות את הלקוח בגין חיוב שגוי/הקטנת סכום החיוב ו/או טעות בחשבונית שיצאה קודם ללקוח על שירות או מכירת מוצר כלשהו.


חשבונית זיכוי זו מפחיתה את סכום מע"מ העסקאות שמשלם בעל העסק למע"מ ומנגד הלקוח אשר מקבל את חשבונית הזיכוי יקלוט את הזיכוי בספרי הנהלת החשבונות שלו וכך יקטין את מע"מ התשומות אשר דרש בחזרה בגין רכישת מוצרים ו/או קבלת שירות שקיבל.


חשבונית זיכוי כאמור ניתן להפיק רק לאחר שעבור 6 חוד' ממועד הוצאת חשבונית המס המקורית אך לא יותר מ-3 שנים.


הסיבות להוצאת חשבונית זיכוי- קיימות מספר סיבות שבעקבותן נדרש העל העסק להוציא זיכוי ללקוחותיו:

1. במקרה בו העסקה לא בוצעה ויצאה חשבונית חיוב למפרע,

2. במקרה בו התבטלה העסקה,

3. במקרה בו חלה טעות בסכום החיוב ו/או בעלות המוצר,

4. במקרה בו הלקוח לא קיבל את כל המוצרים ו/או השירות שרכש ובגינו יצאה חשבונית מס מלאה,

5. במקרה בו הוכר חובו של הלקוח כ-"חוב אבוד",


אופן שליחת חשבונית זיכוי ללקוח- על מנת שחשבונית זיכוי שיצאה ללקוח תאושר ע"י רשויות המס נדרש ממוציא החשבונית:


1. שליחת חשבונית חתומה דיגיטלית-

א. מוציא החשבונית ינפיק חשבונית מס זיכוי,

ב. ישלח ללקוח חשבונית חתומה דיגיטלית באמצעות דואר אלקטרוני,

ג. ולתייק את אישור שליחת החשבונית הדיגיטלית שנשלחה באמצעות האמייל,


2. מסירה ידנית-

א. מוציא החשבונית ינפיק חשבונית מס זיכוי,

ב. ימסור ללקוח את המקור של החשבונית,

ג. יחתים את הלקוח על ההעתק של חשבונית הזיכוי,

ד. ולתייק את העתק החשבונית אשר חתומה ע"י הלקוח בספרי הנהלת החשבונות,


3. שליחה בדואר-

א. מוציא החשבונית ינפיק חשבונית מס זיכוי,

ב. ישלח את החשבונית המקורית ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה,

ג. ולתייק את אישור שליחת החשבונית בספרי הנהלת החשבונות,


4. שליחה בפקס-

א. מוציא החשבונית ינפיק חשבונית מס זיכוי,

ב. ישלח את החשבונית המקורית באמצעות הפקס,

ג. ולתייק את אישור שליחת הפקס בספרי הנהלת החשבונות,


הוצאות חשבונית זיכוי בעקבות חוב אבוד- תקנה 24 לתקנות מע"מ העוסקת בהוצאת חשבונית זיכוי בעקבות חוב אבוד, קובעת כי בנוסף לכללים לעיל, וכתנאי לאישור חשבונית הזיכוי נדרש לעמוד בתנאים הבאים:

1. להגיש למשרדי מע"מ מכתב הסבר בצירוף מסמכים להוכחת העובדה כי החוב הינו אבוד ולא ניתן לגבותו,

2. העתקי החשבונית ותיאור העסקאות שבוצעו ומהוות את החוב האבוד,

3. הוכחות בדבר פעולות וניסיונות לגבות את החוב, לדוגמה: אישור עו"ד כי החוב אינו ניתן לגבייה, פלט ממחשב לשכת ההוצאה לפועל עם פירוט של הפעולות שבוצעו בתיק החייב.


*המידע המובא באתר ופרסום זה הינו מידע תמציתי בלבד ואינו מהווה תחליף או ייעוץ משפטי כלשהו ואינו בא לחייב את חברת א.פרץ ניהול וחשבונאות בע"מ או מי מטעמה.

7,953 צפיות

Comentários


bottom of page