top of page

יום הבחירות לכנסת-תשלום לעובד


יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון, שירותי התחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם. ככלל, אין איסור בחוק להעסיק עובדים ביום הבחירות מרצונם, אך הדבר דורש את אישור העובד לכך.

במידה והעובד יעבוד ביום הבחירות המעסיק מחויב לאפשר לעובד להצביע.

מועד הזכאות לתשלום עבור יום הבחירות

סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט- 1969 (להלן: "חוק הבחירות") קובע, כי עובד שעבד אצל מעסיקו 14 ימים רצופים לפחות (ובכללם ימי מנוחה שבועיים) סמוך ליום הבחירות, ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת.

א. עובד חודשי: שכרו החודשי של העובד לא יפגע בשל יום הבחירות, הדבר דומה לתשלום בגין ימי חג לעובד חודשי.

ב. עובד יומי ו/או שעתי: העובד זכאי לשכר עבור יום השבתון כאילו ועבד ביום זה.

לא למיותר לציין, כי במידה והעובד עומד בתנאי וותק העבודה אצל המעסיק, יום שבתון זה אינו יורד ממכסת ימי החופשה המגיעים לעובד, אלא משולם על חשבונות של המעסיק.

חישוב שכרו של העובד ביום הבחירות:

החוק אינו מגדיר באופן ברור את חישוב השכר ביום הבחירות לעובד שעתי ו/או היומי, אך ההנחה היא שחישוב שכרו של העובד יחושב על פי ממוצע משכורותיו בחודשים שקדמו ליום הבחירות חלקי מספר ימי עבודה בפועל.

קביעת ממוצע שכרו של העובד שעתי/יומי:

להלן אפשריות שונות לקביעת "ממוצע שכרו " לצורך גובה התשלום בגין יום השבתון:

1. על פי ממוצע שכרו של העובד, בהתאם לשלוש המשכורות הרצופות המלאות ביותר, בשנה

שקדמה ליום הבחירות.

2. על פי ממוצע שכרו של העובד, בהתאם לשלושת החודשים, שקדמו ליום הבחירות.

3. על פי ממוצע שכרו של העובד, בהתאם לשנים עשר החודשים, שקדמו ליום הבחירות.

תשלום שכר בגין עבודה ביום הבחירות

החוק אינו מגדיר באופן ברור את שיעור תשלום השכר לעובד שעבד ביום הבחירות, אך בהתאם לנהוג במשק ובהתאם לפס"ד, הוראת ההתאחדות התעשיינים והנחייתו של ועדת הבחירות, נקבע כי:

א. שיעור תשלום השכר לעובד בעבור עבודתו ביום הבחירות יעמוד על 200% מתעריף שכרו בגין יום עבודה הרגיל.

ב. לחלופין ניתן לשלם שכר לעובד בעבור עבודתו ביום הבחירות בשיעור של 100% מתעריף שכרו בגין יום עבודה הרגיל ובנוסף העובד יקבל שעות / יום חופש תמורת עבודתו ביום הבחירות.

שעת סיום עבודה ביום הבחירות

שעות העבודה ביום הבחירות אינן מוגדרות, אך קיימות אפשרויות שונות:

א. שעות מסגרת העבודה ביום הבחירות הם בהתאם לסעיף 2 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, המגדיר יום כתקופה מחצות הלילה עד חצות הלילה שלאחריו.

ב. שעות מסגרת העבודה ביום הבחירות הן בהתאם לפתיחת הקלפיות, כלומר, שעות פתיחת הקלפיות יהיו בין 07:00 - 22:00 (יש להדגיש כי זו היא הפרשנות המקובלת על ידי משרד הכלכלה).


*המידע המובא באתר ופרסום זה הינו מידע תמציתי בלבד ואינו מהווה תחליף או ייעוץ משפטי כלשהו ואינו בא לחייב את חברת א.פרץ ניהול וחשבונאות בע"מ או מי מטעמה.

107 צפיות

Comments


bottom of page