top of page

ימי חג/ ערבי חג/ חוה"מ/ ימי בחירה-תשלום לעובד.


צו ההרחבה אשר קובע את זכאותם של העובדים לתשלום בגין ימי החג, הינו צו ההרחבה בדבר קיצור שעות עבודה ל-43 שנכנס לתוקף בשנת 2000, אשר לימים השתנה וקבע כי שעות העבודה השבועיות במשק יעמוד על 42 שעות.

הצו קבע כי עובד שמפסיד יום עבודה בגין ימי חג מבין תשעת החגים הנקובים בצו, זכאי לתשלום עבור ימי החג.

מעבידים שכפופים להסכם קיבוצי, לצו הרחבה ענפי, לחוזה אישי או לנוהג אחר, אשר מטיבים עם העובד, מֵעבר לקבוע בצו ההרחבה זה, מחויבים לפעול על-פי ההוראה המיטיבה.


במאמר זה נעסוק ב- 2 סוגי עובדים והשכר בגינם:


א. עובד חודשי -

עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי החג.

כלומר, עובד אשר מקבל את משכורתו על בסיס חודשי, זכאי לתשלום משכורתו החודשית המלאה, ללא קשר למספר ימי העבודה או המנוחה השבועית, שהיו באותו חודש, בהנחה שעבד את כל הימים האפשריים. נדגיש כי אין הבדל בין עובד חודשי חדש ובין עובד חודשי ותיק.

ב. עובד שעתי ויומי -

עובד שעתי או יומי זכאי לתשלום עבור ימי החג, לאחר שצבר וותק של שלושה חודשי עבודה במקום העבודה, במידה שהוא לא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחריו), אלא בהסכמת המעביד, כלומר עובד שעבד במקום העבודה חודש או חודשיים לפני החג לא יהיה זכאי לתשלום עבור ימי החג.

לא למיותר לציין כי עובד שעתי או יומי, אינו זכאי לתשלום עבו ימי החג אשר חלים באותם הימים שהעובד לא אמור לעבוד בהם מלכתחילה.

לדוגמא: עובד שעובד במקום העבודה בימים ראשון עד חמישי, והחג יצא ביום שישי-שבת, עובד זה לא יהיה זכאי לתשלום עבור ימי החג, מאחר והעובד לא הפסיד ימי עבודה בתשלום בגין ימי החג.


כיצד מחושב הסכום אותו יש לשלם לעובד שעתי או יומי עבור ימי חג–

יש לזכור כי בהתאם למוגדר בחוק, עובד זה יהיה זכאי לתשלום עבור ימי חג אך אינו מזכיר כיצד יחושב ערך יום חג.

על מנת לפתור זאת ישנם 3 אפשרויות שנלקחו מפסקי דין שונים:

ב.1. על פי ממוצע שכרו של העובד שיחושב משלושת המשכורות הרצופות המלאות ביותר, בשנה שקדמה לחג, ללא התוספות,

ב.2. שכר יום עבודה מלא X אחוז משרתו של העובד,

ב.3. תשלום שכר עבודה שאותו מקבל העובד בגין יום עבודה מלא בן 8 או 9 שעות,


ימי החג המזכים את העובד בתשלום-

1. ימי החג היהודים:

ראש השנה-יומיים, יום הכיפורים-יום, יום א' של סוכות-יום, שמיני עצרת (שמחת תורה)- יום, יום א' של פסח ויום ז' של פסח-יומיים, יום העצמאות-יום, יום שבועות-יום.

2. ימי החג הנוצרים:

חג המולד-יומיים, ראשית השנה-יום, חג ההתגלות-יום, יום שישי לפני פסחא-יום, חג הפסחא-יום, עליית ישו השמימה-יום, יום שני לשבועות-יום, יום העצמאות-יום.

3. ימי החג במוסלמים:

עיד אל פיטר-יום, הראשון המוחרם-יום, עיד אל אדחה-יום, מולד את נביא-יום, יום העצמאות-יום.

4. ימי החג הדרוזים:

עיד אל אדחא-יום, חג הנביא שועיב-יום, חג הנביא סבלאן-יום, חג אלח'ידר-יום, יום העצמאות-יום.


עבודה בערבי החג-

ערב חג הינו יום עבודה רגיל, אך לא במתכונת מלאה, כלומר:

· מקום עבודה שבו נהוג לעבוד 6 ימים בשבוע- בערב החג העובד יעבוד 7 שעות,

· מקום עבודה שבו נהוג לעבוד 5 ימים בשבוע- בערב החג העובד יעבוד שעה פחות מיום העבודה הרגיל שלו

· צו ההרחבה קובע כי העבודה בערב יום כיפורים תימשך 6 שעות.

מקום עבודה שבו נהגו לעבוד פחות שעות בערבי החג או שלא לעבוד בכלל- ימשיכו במתכונת זו כרגיל.

חופשה בערבי החג הינה חופשה מלאה בקיזוז ימי החופשה של העובד.

חול המועד הינו יום עבודה רגיל, ועל כן העובד חייב להתייצב לעבודה במתכונת השעות הרגילה, אלא אם כן קיבל אישור המעסיק על יציאה לחופשה, שאז יקוזז ימי החופשה מהימים להם הוא זכאי.


סעיף 6 לחוק חופשה שנתית קובע כי-

עובד רשאי להיעדר על חשבון החופשה השנתית יום אחד מהימים הבאים בקיזוז ימי החופשה להם הוא זכאי, אך עליו להודיע למעסיקו 30 יום מראש:

צום גדליה, ערב יום הכיפורים, ערב חג הסוכות, הושענא רבה, צום עשרה בטבת, תענית אסתר, פורים, שושן פורים, ערב חג הפסח, ערב שביעי של פסח, חג המימונה, ל"ג בעומר, ערב חג השבועות, צום י"ז בתמוז, צום תשעה באב, ערב ראש השנה.

ערב חג המולד, ערב ראשית השנה, ערב חג ההתגלות, ערב חג הפסחא, יום הבשורה, ערב עליית ישו השמיימה, ערב חג השבועות.

ערב ראש השנה ההג'רית, ערב יום הולדת הנביא, עליית הנביא השמיימה, ערב עיד אל פיטר, ערב עיד אלאדחא.

ערב חג אלחד'ר, ערב חג הנביא שועייב, ערב חג הנביא סלבאן.

יום הזיכרון לעדה הצ'רקסית, חג הסיגד.

יום האישה הבין-לאומי, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה והטרור, יום ירושלים, אחד במאי, יום הניצחון על גרמניה הנאצית, יום פטירת הרצל, ראש השנה האזרחית, יום האזכרה הפרטית של חלל מערכות ישראל או של מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה.


*המידע המובא באתר ופרסום זה הינו מידע תמציתי בלבד ואינו מהווה תחליף או ייעוץ משפטי כלשהו ואינו בא לחייב את חברת א.פרץ ניהול וחשבונאות בע"מ או מי מטעמה.

164 צפיות

Comments


bottom of page