top of page

מענק הסיוע לעסקים- זן האומיקרון

מענק הסיוע לעסקים אשר נפגעו בשל התפשטות זן האומיקרון בחודשים ינואר-פברואר 2022 עבר בחקיקה ביוזמתו של שר האוצר אביגדור ליברמן, ואושר על ידי מליאת הכנסת.

במסגרת זו יוכלו להגיש בקשה לקבלת מענק עסקים קטנים ובינוניים לרבות מלכ"רים בעלי מחזור שנתי של 18 אלף ₪ ועד 80 מיליון ₪ בשנה, שחלה ירידה של לפחות 25% במחזור הפעילות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2022, ביחס לתקופות הבסיס (ינואר-פברואר 2019), כמפורט להלן:

עסקים קטנים עם מחזור שנתי של עד 300,000 ₪ בשנת 2019

א. התנאים הנדרשים לצורך קבלת המענק:

א.1. שמחזור ההכנסות השנתי בשנת המס 2019 יהיה בין 18,000 ₪ ל- 300,000 ₪,

א.2. ירידה של לפחות 25% במחזור ההכנסות של חודשים ינואר-פברואר 2022 לעומת חודשים ינואר-פברואר 2019,

א.3. מחזור ההכנסות בשנת 2021 בתוספת כל מענקי הקורונה שהתקבלו בשנת המס 2021 לא יעלו מעל 15% ממחזור ההכנסות בשנת המס 2019,

ב. סכום הפיצוי הצפוי:

ב.1. במידה ומחזור ההכנסות בשנת 2019 הוא בין 18,000 ל-50,000 : זכאות למענק בסך של 3,000 ₪,

ב.2. במידה ומחזור ההכנסות בשנת 2019 הוא בין 50,000 ל-100,000 : זכאות למענק בסך של 4,350 ₪,

ב.3. במידה ומחזור ההכנסות בשנת 2019 הוא בין 100,000 ל-150,000 : זכאות למענק בסך של 5,300 ₪,

ב.4. במידה ומחזור ההכנסות בשנת 2019 הוא בין 150,000 ל-200,000 : זכאות למענק בסך של 6,250 ₪,

ב.5. במידה ומחזור ההכנסות בשנת 2019 הוא בין 200,000 ל-250,000 : זכאות למענק בסך של 8,000 ₪,

ב.6. במידה ומחזור ההכנסות בשנת 2019 הוא בין 250,000 ל-300,000 : זכאות למענק בסך של 9,350 ₪,


עסקים גדולים עם מחזור שנתי של 300,000 ₪ ועד ל-80 מיליון ₪ בשנת 2019

ג. התנאים הנדרשים לצורך קבלת המענק:

ג.1. שמחזור ההכנסות השנתי בשנת המס 2019 יהיה בין 300,001 ₪ ל- 80 מיליון ₪,

ג.2. ירידה של לפחות 25% במחזור ההכנסות של חודשים ינואר-פברואר 2022 לעומת חודשים ינואר-פברואר 2019,

ג.3. מחזור ההכנסות בשנת 2021 בתוספת כל מענקי הקורונה שהתקבלו בשנת המס 2021 לא יעלו מעל 15% ממחזור ההכנסות בשנת המס 2019,

ד. סכום הפיצוי הצפוי:

ד.1. ירידה של 40%-25%: הפיצוי הוא = 9,350 ₪ או {מחזור ההכנסות 1-2/2019X 4%}, כגבוהה מבניהם,

ד.2. ירידה של 60%-40%: הפיצוי הוא = 9,350 ₪ או {מחזור ההכנסות 1-2/2019X 8%}, כגבוהה מבניהם,

ד.3. ירידה של 80%-60%: הפיצוי הוא = 9,350 ₪ או {מחזור ההכנסות 1-2/2019X 14%}, כגבוהה מבניהם,

ד.4. ירידה של מעל 80% הפיצוי הוא = 9,350 ₪ או {מחזור ההכנסות 1-2/2019X 20%}, כגבוהה מבניהם,


חברות ושותפויות עם מחזור שנתי של 18,000 ₪ ועד ל-80 מיליון ₪ בשנת 2019

ה. התנאים הנדרשים לצורך קבלת המענק:

ה.1. שמחזור ההכנסות השנתי בשנת המס 2019 יהיה בין 18,000 ₪ ל- 80 מיליון ₪,

ה.2. ירידה של לפחות 25% במחזור ההכנסות של חודשים ינואר-פברואר 2022 לעומת חודשים ינואר-פברואר 2019,

ה.3. מחזור ההכנסות בשנת 2021 בתוספת כל מענקי הקורונה שהתקבלו בשנת המס 2021 לא יעלו מעל 15% ממחזור ההכנסות בשנת המס 2019,

ו. סכום הפיצוי הצפוי:

ו.1. במידה ומחזור ההכנסות בשנת 2019 הוא בין 18,000 ל-50,000 : זכאות למענק בסך של 3,750 ₪,

ו.2. במידה ומחזור ההכנסות בשנת 2019 הוא בין 50,000 ל-100,000 : זכאות למענק בסך של 4,600 ₪,

ו.3. במידה ומחזור ההכנסות בשנת 2019 הוא בין 100,000 ל-200,000 : זכאות למענק בסך של 5,400 ₪,

ו.4. במידה ומחזור ההכנסות בשנת 2019 הוא בין 200,000 ל-250,000 : זכאות למענק בסך של 6,900 ₪,

ו.5. במידה ומחזור ההכנסות בשנת 2019 הוא בין 250,000 ל-300,000 : זכאות למענק בסך של 8,100 ₪,

147 צפיות
bottom of page