top of page

מערכת החזרי מס לשכירים

פרטי אשראי
העלאת מסמכים
יפויי כח לייצוג
פרטי זיכוי מס
פרטים אישיים

בשלב זה תתבקשו להעלות מסמכים למערכת בהתאם לפרטים שמילאתם בשלבים הקודמים, באפשרותכם להשלים שלב זה מאוחר יותר, אך חוסר במסמכים יכול להשפיע על התקדמות התביעה להחזר.

בן/ בת הזוג

העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ

מבקש/ת ההחזר

העלאת קובץ

צילום תעודת זהות

העלאת קובץ

צילום ספח תעודת זהות

העלאת קובץ

צילום צ'ק

העלאת קובץ

צילום תעודת תואר אקדמי

העלאת קובץ

טופס 867- רווחים בבורסה

אנא תקנו את הנתונים בשדות הבאים:

bottom of page